Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Drukuj
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA WPŁAT NALEŻNYCH STAROSTWU POWIATOWEMU W STRZYŻOWIE

Tytuł wpłaty Numer rachunku bankowego
OPŁATY KOMUNIKACYJNE, m.in.:
- opłata za rejestrację pojazdów
- opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami
- opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów
- opłata za usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

POZOSTAŁE DOCHODY STAROSTWA POWIATOWEGO, m.in.:
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku, wydanie karty wędkarskiej, rejestrację jachtów
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

OPŁATY GEODEZYJNE, m.in.:
- opłata za wydanie wypisu z operatu ewidencyjnego
- opłata za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- opłata za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
04 1020 4391 0000 6302 0232 4242

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA, m.in.:
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności
97 1020 4391 0000 6002 0232 4267


Kara pieniężna za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu: 92 1020 4391 0000 6202 0232 4259

Wadia, zabezpieczenia i depozyty: 07 1020 4391 0000 6702 0232 4283

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ
Rachunek Urzędu Miejskiego w Strzyżowie: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010