Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: CO DALEJ W ELEKTRONICZNYM NABORZE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH?
Data publikacji: 2009-06-01
29. 05. 2009 roku zakończyło się składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Po raz pierwszy nabór do szkół odbywał się drogą elektroniczną, a do systemu uczeń logował się sam lub logowało go jego macierzyste gimnazjum. Uczeń mógł złożyć podanie najwyżej do 3 szkół, ale nie miał ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Elektroniczny system naboru polegał na tym, że przydzielał kandydata tylko do jednego oddziału, który usytuowany był najwyżej w hierarchii ustalonej przez niego w systemie, biorąc jednocześnie pod uwagę zgromadzone w procesie rekrutacji przez kandydata punkty. Kandydat nie blokował miejsca w oddziałach usytuowanych niżej w jego hierarchii. W pierwszym etapie elektronicznej rekrutacji każdemu gimnazjaliście nadano konto w systemie. Otrzymał on hasło i login, a następnie logował się na stronie internetowej systemu elektronicznego naboru https://strzyzow.edu.com.pl/. Cały proces pierwszego etapu składał się z pięciu kroków: sprawdzenia podstawowych danych osobowych, sprawdzenia szczegółowych danych osobowych i adresowych, wyboru języków, wyboru szkół i wyboru oddziałów. Bardzo istotną rolę odgrywało to, w jakiej kolejności gimnazjalista wybierał oddziały, gdyż oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego uczeń najbardziej chciałby uczęszczać. Szkoła, prowadząca oddział, który został wybrany jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres jest wyeksponowana na stronie głównej konta każdego gimnazjalisty. Drugim etapem elektronicznego wyboru było wydrukowanie podania wygenerowanego z elektronicznego systemu naboru, podpisanie go przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów), a następnie dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku starania się o przyjęcie do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej czy klasy sportowej gimnazjalista dołączał do podania odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz inne wymagane przez szkołę dokumenty. Po zakończonej rekrutacji w szkołach następuje weryfikacja podań, która potrwa od 3 do 5 dni, a po niej na stronie głównej konta gimnazjalisty pojawi się informacja o akceptacji podania, dlatego tak ważne jest, żeby po złożeniu podania w szkole, nie zmieniać niczego w swoim koncie. W tym momencie następują różnice w rekrutacji elektronicznej związane z tym, czy uczeń logował się sam czy logowało go gimnazjum. Poniżej podajemy harmonogramy działań gimnazjalisty logującego się samodzielnie i rejestrowanego przez gimnazjum. Harmonogram działań ucznia rejestrowanego w systemie przez gimnazjum: 1. Od 18 maja 2009 - zarejestrowanie się w elektronicznym systemie, sprawdzenie danych na koncie, wybór szkół i oddziałów. 2. Od 18 do 29 maja 2009 – złożenie w szkole pierwszego wyboru formularza podania wydrukowanego z systemu. 3. Od 18 do 23 czerwca 2009 – wprowadzenie do systemu przez Gimnazjum danych zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Zadaniem ucznia jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, a w przypadku niezgodności zgłoszenie tego do swojego gimnazjum. 4. 26 czerwca 2009 – ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji. Informacja taka pojawi się również na stronie konta gimnazjalisty. 5. 29 i 30 czerwca 2009 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole i złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Harmonogram działań ucznia rejestrującego się samodzielnie w systemie: 1. Od 18 maja 2009 - zarejestrowanie się w elektronicznym systemie, sprawdzenie danych na koncie, wybór szkół i oddziałów. 2. Od 18 do 29 maja 2009 – złożenie w szkole pierwszego wyboru formularza podania wydrukowanego z systemu. 3. Od 18 do 23 czerwca 2009 - wprowadzenie do systemu przez gimnazjalistę danych zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, a w przypadku niezgodności zgłoszenie tego do szkoły pierwszego wyboru. 4. Od 22 do 23 czerwca 2009 - złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 5. 26 czerwca 2009 – ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji. Informacja taka pojawi się również na stronie konta gimnazjalisty. 6. Od 29 do 30 czerwca 2009 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole i złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli uczeń nie dostanie się do wcześniej wybranych oddziałów, ma jeszcze możliwość udziału w „Rekrutacji uzupełniającej”. Na stronie systemu „Wolne miejsca” gimnazjalista znajdzie informacje, gdzie można złożyć podanie. Takie postępowanie rekrutacyjne będzie miało miejsce od 2 lipca 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r. Wprowadzony w bieżącym roku szkolnym przez samorząd powiatowy elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje uczniom i ich rodzicom stały dostęp do aktualnej oferty edukacyjnej szkół i natychmiastową informację o wynikach prowadzonej rekrutacji, dostarcza też wielu cennych danych statystycznych (np. na bieżąco podaje informacje o ilości osób, które wybrały dany oddział, liczbie chętnych do poszczególnych typów szkół itp.). System ten wg zapowiedzi władz powiatowych jest pierwszym krokiem we wprowadzaniu nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze szkół i innych placówek wchodzących w skład administracji powiatowej. [Inf. – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0