Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: RADA POWIATU UCHWALIŁA BUDŻET POWIATU STRZYŻOWSKIEGO NA ROK 2009
Data publikacji: 2009-01-22
Podczas sesji Rady Powiatu w Strzyżowie w dniu 30 grudnia 2008 r. został uchwalony budżet Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 44 456 474 zł, zaś wydatki w wysokości 49 945 755 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 489 281 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym. Zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych w różnych dziedzinach wyniosła 10 528 628 zł., co stanowi 21 % wszystkich wydatków budżetowych. Większość z nich związana będzie z realizacją zaplanowanych projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej. Przyjęty przez zarząd Powiatu w dniu 12 listopada 2008 r. projekt uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., po uzyskaniu pozytywnych opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, został w dniu 30 grudnia 2008 roku przedstawiony na sesji Rady Powiatu, w związku z zaplanowanym w porządku obrad podjęciem uchwały budżetowej. W imieniu Zarządu Powiatu wystąpił Starosta Strzyżowski – Pan Robert Godek, który mówił, iż tegoroczny budżet pozwoli na harmonijną realizację wielu projektów finansowanych z różnych programów pomocowych, w tym ze środków Unii Europejskiej, zapewni działalność bieżącą wszystkich jednostek Powiatu Strzyżowskiego i pozwoli na podjecie realizacji zaplanowanych tylko na ten rok dodatkowych przedsięwzięć. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Powiatu jednogłośnie poparła zaproponowany przez Zarząd projekt uchwały budżetowej. „Chciałbym, aby na początku roku budżetowego skupić się w naszych działaniach na trzech podstawowych kwestiach – mówił podczas sesji Pan Marek Banaś – Przewodniczący Rady Powiatu – na odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinien dalej funkcjonować SP ZOZ w Strzyżowie, w kontekście programów rządowych, na kontynuacji prac zmierzających do zmiany struktury Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz na zadaniach związanych z modernizacją dróg powiatowych” Po głosowaniu w sprawie przyjęcia budżetu przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie – Pan Marek Banaś podkreślił, aby dobrze wykorzystać pieniądze przy przeznaczaniu je na zaplanowane cele oraz zadbać o właściwą kolejność realizacji zadań. W przyjętym budżecie na 2009 rok zaplanowano Dochody budżetu w wysokości 44 456 474 zł, na które składają się następujące źródła: - subwencja ogólna z budżetu państwa – 25 826 251 zł - dotacje celowe – 11 461 097 zł, w tym: środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki z tyt. projektów: „Przywróćmy nadzieję”, „Wykształcony pracownik – sprawny urząd”, „Dogonić sukces” - dochody własne powiatu – 7 169 126 zł Wydatki budżetu na rok 2009 ustalono na kwotę 39 417 127 zł., z czego zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 10 528 628 zł. W kwocie projektowanych wydatków bieżących budżetu zawarte są wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 038 848 zł - dotacje – 235 253 zł - obsługa długu – 600 000 zł. Przewidziane do realizacji w 2008 r. zadania majątkowe przedstawiają się następująco: - przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów – 938 000 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok – 2 537 649 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa – 452 750 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa – 262 500 zł - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R Lubenia- Siedliska – Tyczyn oraz drogi powiatowej Nr 1411 R Babica – Lubenia – Błażowa – 205 000 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów – 1 000 000 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów – 2 154 000 zł - stabilizacja i odbudowa odcinka drogi nr 1927 Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka 50 000 zł - zakup lokalu przy ul. Przecławczyka - 1 200 000 zł - rezerwa celowa w oświacie na wydatki majątkowe - 200 000 zł - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Strzyżowski – 175 544 zł - poprawa bazy dydaktycznej wraz z rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu- 255 000 zł - poprawa bazy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie (wykonanie projekt architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) – 289 960 zł - rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym – 61 650 zł - przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku – 210 000 zł, - budowa pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz – 494 000 zł - Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju – Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej i w Brezovicy – 22 575 zł W celu zrównoważeniu budżetu przy zaplanowanych kwotach dochodów i wydatków oraz planowanej kwocie rozchodów budżetu dotyczącej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 083 577 zł zostały zaplanowane przychody budżetu w wysokości 7 577 858 pochodzące z kredytów bankowych z przeznaczeniem na: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5 489 281 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 2 083 577 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów bankowych wpłynie na planowany wzrost zadłużenia Powiatu Strzyżowskiego o kwotę 5 489 281, do kwoty 12 332 910 zł. [inf. wł. - oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0