Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Aktywizacja bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-11-13
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie na aktywizację bezrobotnych otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu na 2009 rok kwotę 4 525 900 zł. Dodatkowo środki w wysokości 4 784 500 zł pochodzą z projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i programów z rezerwy Ministra. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców naszego powiatu przeprowadził szereg projektów i programów mających na celu pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy i aktywizacji zawodowej. W 2009 r. PUP w Strzyżowie wsparł w ten sposób 660 osób, dofinansował zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy oraz przeprowadził badania rynku pracy dotyczące oczekiwań pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych. Do końca września na realizację tych projektów wydatkowano kwotę 3 695 316,04 zł. Pierwszym był projekt pod nazwą „Więcej szans w powiecie strzyżowskim” w ramach którego 541 osobom bezrobotnym przyznano stypendia stażowe o łącznej kwocie 2 192 180 zł, a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 43 osobom na łączną kwotę 774 000 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 325 000 zł, z czego 180 400 zł stanowił wkład własny ze środków funduszu pracy. 1 czerwca PUP w Strzyżowie rozpoczął także realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” finansowanego ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu zwiększającego aktywność zawodową. Z tego projektu skorzystały 42 osoby poprzez staże a także dotacje na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych w wieku do 30 lat. Jak do tej pory wydatkowano 103 450 zł, projekt realizowany ma być do końca 2009 roku. Z początkiem października Urząd Pracy w Strzyżowie rozpoczął realizację zadania pod nazwą „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości” finansowanego z rezerwy Ministra. W ramach tego projektu 20 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 2 osoby otrzymały środki na doposażenie stanowiska pracy. Na realizację tego projektu przyznany został limit do kwoty 400 000 zł. Kolejny projekt „Wykształcony pracownik – sprawny urząd” ma za cel wzmocnienie potencjału kadrowego i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie. Projekt ten obejmuje: dofinansowanie zatrudnienia 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy, badania rynku dotyczące oczekiwań pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych a także szkolenia dla 12 kluczowych pracowników PUP w Strzyżowie. Do końca września na realizację tego projektu wydatkowano 225 686,04 zł, wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia wynosi 40 562,00 zł i pochodzi ze środków funduszu pracy oraz ze środków jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2010 – 2013 projekt będzie kontynuowany pod nazwą „Profesjonalne kadry, lepsze usługi”. „Działania aktywizujące są bardzo istotną formą pomocy osobom bezrobotnym – mówi Pan Czesław Furtek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie. Pracodawcy z powiatu strzyżowskiego poszukując pracowników, zwracają przede wszystkim uwagę na ich podejście do pracy. Zdecydowana większość przedsiębiorców stwierdza, że najważniejszą cechą, jakiej oczekują od nowych pracowników jest zaangażowanie w pracę (73% ankietowanych). Podczas rozmowy powtarza się sformułowanie, że często nie jest tak ważne wykształcenie jak zwykła chęć do pracy. Otwiera nam to możliwości do przekonywania osób bezrobotnych do podejmowania działań w celu przekwalifikowania się i szerszego, aktywnego poszukiwania pracy”. [na podst. opracowania „Analiza wydatków i działalności PUP w Strzyżowie w roku 2009” – oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0