Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Statut

Drukuj
  

STATUT POWIATU STRZYŻOWSIEGO został uchwalony przez Radę Powiatu w Strzyżowie uchwałą nr III/14/98 z dnia 28 grudnia 1998 r., jest aktem prawa miejscowego stanowiącym o ustroju Powiatu Strzyżowskiego, obowiązującym tylko na jego obszarze. Składa się z sześciu rozdziałów, w rozdziale I ?Postanowienia ogólne? określono terytorialny zasięg, zakres działania i zadania powiatu. Rozdział II pt. ?Organy powiatu? zawiera zasady funkcjonowania, organizację wewnętrzną, tryb pracy i wzajemny stosunek rady powiatu oraz zarządu powiatu. W rozdziale III wymieniono jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże. Rozdział IV i V określa gospodarkę finansową powiatu oraz mienie powiatu. Rozdział VI to przepisy końcowe. Statut został zmieniony Uchwałą Rady Powiatu nr XXXIX/219/05 z dnia 8 grudnia 2005 i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 156 z dnia 8 grudnia 2005 r.

 

Załączniki

  • Ilość pobrań: 111