Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: BLISKO 7 MLN ZŁ NA POMOC DLA BEZROBOTNYCH W POWIECIE STRZYŻOWSKIM W 2008 R.
Data publikacji: 2008-02-22
Powiatowa Rada Zatrudnienia to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Do jej zakresu działania należy m. in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia w powiecie, ocena gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, składanie wniosków oraz wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia. 13 lutego br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada zaopiniowała plan wykorzystania kwoty 6.770.900 zł na różne formy pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych na terenie powiatu w 2008 r. Gościem Rady był Pan Ryszard Baran Dyrektor Strzyżowskiej Fabryki Mebli, który przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji fabryki, tj. m.in. plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia w tym ważnym dla powiatu strzyżowskiego zakładzie pracy. Pani Ewa Ziobro – Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie omówiła wykorzystanie limitu środków Funduszu Pracy i EFS oraz przedstawiła liczbę stanowisk utworzonych w ramach środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2007 roku. Dzięki środkom Funduszu pracy w tym okresie udzielono pomocy ogółem 1192 bezrobotnym, w tym 130 osobom ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W następnym punkcie spotkania Pan Czesław Furtek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie przedstawił bieżący stan bezrobocia w powiecie strzyżowskim wg podziału na gminy oraz omówił standardy dotyczące aktywizacji bezrobotnych. Obecnie na terenie powiatu zarejestrowanych jest 5932 osób bezrobotnych, w tym w gminach: Strzyżów 1180, Czudec – 1104, Frysztak – 960, Niebylec – 1031 oraz Wiśniowa – 934. Pomimo iż stopa bezrobocia w powiecie strzyżowskim(22 %) spadła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, to jednak w dalszym ciągu stawia powiat strzyżowski na jednym z czołowych miejsc w województwie. Przedstawienia propozycji podziału środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w 2008 roku w celu zaopiniowania przez Powiatową Radę Zatrudnienia dokonała ponownie Pani Ewa Ziobro. Fundusz Pracy w roku 2008 przewiduje ogółem na: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowania zawodowe, jednorazowe środki- dotacje, prace społeczne, rolników (KRUS), doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 3.429.800 zł. Środki te zostaną uzupełnione o 3.341.100 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak więc ogółem w 2008 roku na pomoc dla bezrobotnych (poza środkami na zasiłki) dysponować będziemy kwotą 6.770.900 zł, co pozwoli na udzielenie pomocy w podjęciu pracy dla około 1070 osób – mówi Pani Ewa Ziobro, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. W dalszej części posiedzenia pozytywnie zaopiniowano uchwały dotyczące m.in. zmiany regulaminu dokonywania przez Starostę Strzyżowskiego refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół w Czudcu a także umorzenia odsetek ustawowych naliczonych od przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. [Inf. własna, opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-02-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0