Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Konferencja „Sprawni – Niepełnosprawni”
Data publikacji: 2009-12-14
Na zakończenie realizacji w 2009 roku projektu systemowego pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim" 2 grudnia 2009 r. w Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie odbyła się konferencja pt. „Sprawni - niepełnosprawni" zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2. Podczas konferencji można było wysłuchać referatów traktujących o problemach osób niepełnosprawnych, a także działaniach zmierzających poprzez realizację różnorakich projektów do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem osób z grup szczególnego ryzyka. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych, powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, a także reprezentanci firm działających na terenie powiatu strzyżowskiego. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, otwierając spotkanie, serdecznie powitał prelegentów oraz przybyłych gości, a następnie w formie wykładu multimedialnego pt. „10 lat Powiatu Strzyżowskiego 1999 – 2009 – pomoc społeczna” omówił m.in. projekty realizowane i wdrożone przez powiatowe jednostki organizacyjne, pomoc udzieloną niepełnosprawnym ze środków PFRON, a także lokalny system pomocy społecznej. Z kolejnym wykładem pt. „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” wystąpiła Pani Barbara Szczygielska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, a jednocześnie gospodarz konferencji. Pani Dyrektor zapoznała zebranych z założeniami i celami programu integracji społecznej i zawodowej na lata 2009 – 2014 w powiecie strzyżowskim, a także z zakładanymi rezultatami twardymi i miękkimi realizowanego programu. Następnie wykład pt. „Rehabilitacja jako czynnik wspomagający aktywność społeczną i zawodową” wygłosiła Pani Jolanta Man – Gołębiowska – starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Prelegentka w swoim wystąpieniu wyjaśniła pojęcia niepełnosprawności i rehabilitacji oraz omówiła poszczególne rodzaje świadczeń fizjoterapeutycznych. Reprezentujący Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Przewodniczący Koła w Jarosławiu Pan Mariusz Mituś w wykładzie pt. „Praca szansą na godne i niezależne życie” wyjaśnił, iż osoby niepełnosprawne, dzięki Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DZWONI) powstałemu z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, mają szansę na normalne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywa się poprzez szkolenie, a następnie znalezienie, podjęcie, a przede wszystkim utrzymanie miejsca pracy na otwartym rynku przy udziale osobistego asystenta – trenera osoby niepełnosprawnej. Po kilkunastominutowej przerwie z referatem pt. „Rynek pracy osób niepełnosprawnych w świetle proponowanych rozwiązań ustawowych” wystąpił Pan Adam Hadław – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału POPON. Tuż po nim o działalności społecznej osób niepełnosprawnych w zastępstwie Pana Marka Krochmala – Przewodniczącego Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Strzyżowie mówiła jego córka Pani Gabriela Krochmal. Ostatnim prelegentem był Pan Marcin Gąsior - specjalista do spraw pomocy instytucjonalnej w PCPR w Strzyżowie, który zaprezentował projekt systemowy pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim” realizowany przez PCPR w Strzyżowie w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Szczygielska, która podziękowała zebranym za udział konferencji. [Inf. wł. – A. Zielińska] Prezentacje: Barbara Szczygielska - Integracja społczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Marcin Gąsior - Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim Robert Godek 10 lat Powiatu Strzyżowskiego 1999–2009 pomoc społeczna


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-14

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0