Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Drukuj
Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Obowiązek identyfikacji przez starostów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wynika z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem  30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi                     w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
W związku z realizacją w/w obowiązku przez Starostę Strzyżowskiego, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu strzyżowskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Strzyżowskiemu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 101e ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2) wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
3) informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.

Do zgłoszenia, o którym wyżej mowa składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w ust. 4 pkt 3 i 4.