Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Drukuj

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Kontakt: sekretariat Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,

ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 2765000

 

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 598) w miejsce dotychczasowych rad zatrudnienia wprowadziła rady rynku pracy. Zatem w miejsce Powiatowej Rady Zatrudnienia powołana została Powiatowa Rada Rynku Pracy. Do jej zakresu działania należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
  4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań.
  5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
  6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy.
  7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.
  9. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

 

Art. 23. pkt 3 ww. ustawy mówi, że ?w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu  terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.?

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w  składzie:

Tomasz Garncarski - przedstawiciel Powiatu Strzyżowskiego - Przewodniczący

Waldemar Góra - Gmina Strzyżów - Członek

Anna Dziadek - przedstawiciel NSZZ Solidarność w Strzyżowie - Członek

Jan Ziarnik - Gmina Frysztak - Wiceprzewodniczący

Elżbieta Czarnik - przedstawiciel pracodawców - Zakład Produkcyjny Z.P.H. "Podzamcze" w Przedmieściu Czudeckim - Członek

Jerzy Bator  przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej - Członek

Marian Papuga - Strzyżowskie Forum Gospodarcze - Członek

 

Tryb powołania i pracę Rady Rynku Pracy, w tym m.in. wybór jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z dnia 19 maja 2014 r.).

 

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1