Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego w roku 2025 2024-06-21
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 289, 285/1, 285/2 i inne poł. w m-ci Jazowa gm. Wiśniowa. 2024-06-21
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową (polegającą m.in. na przebudowie, zmianie funkcji zgodnie z zakresem decyzji o ustaleniu l 2024-06-20
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 815 i inne poł. w m-ci Baryczka gm. Niebylec. 2024-06-20
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 887, 888 i inne poł. w m-ci Cieszyna gm. Frysztak. 2024-06-19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy ustalenia granic działki nr 1869/1 z działkami sąsiednimi poł. w m-ci Lubla gm. Frysztak. 2024-06-14
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy ustalenia granic działki nr 2016/1 z działkami sąsiednimi poł. w m-ci Konieczkowa gm. Niebylec. 2024-06-14
Starosta Strzyżowski zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poł. w m. Łętownia, oznaczonej jako działka nr 148 2024-06-12
Uchwała Zarządu Powiatu Strzyżowskiego nr 72/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonych do dzierżawy 2024-04-12
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego 2024-04-02
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego w roku 2025 2023-12-22
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 832 i inne poł. w m-ci Nowa Wieś gm. Czudec. 2023-12-14
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2023 2023-12-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2023-04-21
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2022 2022-12-02
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Rzeszowie o wydaniu decyzji z dnia 27.07.2022 r., znak RZ.RUZ.4210.66.2022.TW udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla zamierzenia budowlanego 2022-08-01
Zmiana ogłoszenia o organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego na 2023 r. 2022-06-07
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa ? Wiśniowa w km 5 + 674 w miejscowości Pstrągówka w ramach zadania pn.: 2022-02-15
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-12-31
Zmiana Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-29
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-10-18
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 328 i innych poł. w m-ci Cieszyna gm. Frysztak. 2021-10-08
Informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na części dz. nr ewid. 34/1 w m. Glinik Dolny, gm. Frysztak 2021-06-14
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia dla PGE Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Gwoźnica przewodu elektro 2021-06-09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji: Przebudowa drogi wojewód 2021-06-09
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2020 2020-12-10
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 23

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 3