Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PODSUMOWANIE PRAC NA DROGACH POWIATOWYCH W 2008 r.
Data publikacji: 2009-01-09
Rok 2008 był kolejnym rokiem działań samorządu powiatowego w Strzyżowie mających na celu poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym, środkom z budżetu powiatu oraz przekazanym przez samorządy gminne i Nadleśnictwa udało się zrealizować wiele istotnych i potrzebnych zadań, niejednokrotnie likwidując kilkudziesięcioletnie zaniedbania. Prace w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej realizował także Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie. W 2008 roku przebudowano i zmodernizowano ogółem 14.360 km dróg powiatowych. Długość zmodernizowanych odcinków dróg w poszczególnych gminach w 2008 roku przedstawia się następująco: Gmina Czudec – 1.720 km, Gmina Frysztak - 3.230 km, Gmina Niebylec – 1.130 km, Gmina Strzyżów – 6.460 km, Gmina Wiśniowa – 1.820 km Wartość robót na drogach w 2008 r. wyniosła 8 007 418,00 zł, z czego 3 362 818,00 zł pochodziło ze środków budżetu Powiatu, a 740 000 zł ze środków budżetów gmin i 97 600 zł z Nadleśnictwa Strzyżów i Nadleśnictwa Kołaczyce. Władzom Powiatu udało się także zdobyć środki na finansowanie zadań na drogach z rezerw pozostających w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Infrastruktury. Rok 2008 był także poświęcony planowaniu zadań przewidzianych do realizacji w latach następnych, z których dwa, tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów objęte będą finansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wykorzystującego środki Unii Europejskiej, a także z budżetów Gminy Strzyżów i Gminy Niebylec, a zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych i pojazdów będzie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych ze środków budżetu państwa i Gminy Frysztak. W 2008 r. intensywną działalność na drogach powiatowych prowadził także Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, który w tym okresie realizował inwestycje Powiatu Strzyżowskiego na następujących ciągach dróg powiatowych: - Nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska, - Nr 1412 Lubenia – Połomia, - Nr 1629 Pstrągowa – Strzyżów, - Nr 1915 Pstrągowa – Nowa Wieś, - Nr 1918 Zawadka – Grodzisko- Strzyżów, - Nr 1922 Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa, - Nr 1924 Frysztak – Łęki Strzyżowskie, - Nr 1932 Gwoździanka – Jawornik, - Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów, - Nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, - Nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa. W 2008 r. Powiatowy Zarząd Dróg w imieniu Powiatu Strzyżowskiego realizował także zadania związane z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1936R Niebylec - Gwoźnica, których efektem jest nowo wybudowany obiekt mostowy o konstrukcji żelbetonowej i nośności dostosowanej do współczesnych uwarunkowań. Do istotnych zadań wykonanych swoimi siłami przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2008 roku można zaliczyć: budowę kolektora w Czudcu w ciągu drogi powiatowej nr 1412 Zwięczyca – Niechobrz – Czudec o długości 116 m, we współpracy z Gminą Czudec, która dostarczyła materiały na realizację zadania, remont 12 szt. przepustów w ciągu dróg powiatowych. Ponadto zostało odmulonych ponad 8 km rowów i ponad 10 km poboczy. W kwietniu br. Natomiast został zakupiony przez PZD ciągnik z kosiarką do koszenia poboczy. Szczególną uwagę poświęcono mostom drewnianym na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa i Kobyle. W ramach prac wymieniano elementy nawierzchni mostów: dyliny dolnej i górnej. Na dwóch mostach: w miejscowości Wyżne na potoku Gwoźnica i w Lutczy na potoku Stobnica dokonano całkowitej wymiany dyliny. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano prace związane z wymianą i montażem znaków i tablic drogowych, remontem pozostałych obiektów drogowych, naprawą poboczy, wycinką drzew (22 szt) i zakrzaczeń. ”Uważam rok 2008 za udany, pod względem zleconych i przeprowadzonych inwestycji, w roku tym bowiem zmodernizowano, wyremontowano i przebudowano ponad 14 km dróg powiatowych oraz wybudowano most w Gwoźnicy Dolnej, co było największym przedsięwzięciem inwestycyjnym przeprowadzonym przez PZD w tym roku” – mówi Dyrektor PZD – Pan Krzysztof Piękoś. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-01-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0