Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: TRWAJĄ DALSZE PRACE NAD WYBOREM OSTATECZNEGO WARIANTU PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S-19 PRZEZ TEREN POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Data publikacji: 2009-02-27
W ostatnich tygodniach br. firma Arcadis działająca z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła samorządom z naszego terenu dwie wersje przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez obszar powiatu strzyżowskiego. Przedstawione opracowanie pozwala stwierdzić, że sukcesem jak na razie zakończyły się starania naszych samorządów o wybór wariantu korzystnego dla miasta Strzyżowa z węzłem tej drogi na wysokości miasta w Żarnowej, gdyż taki przebieg ujęto w opracowaniu jako „wariant A”. Starania wszystkich samorządów z obszaru powiatu strzyżowskiego o taki przebieg drogi na wniosek Starosty Strzyżowskiego poparły samorządy powiatów: jasielskiego i krośnieńskiego oraz samorządy gminne z tych powiatów. Planowana droga szybkiego ruchu S-19 we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku przebiegać będzie przez teren powiatu strzyżowskiego, obejmując swym zasięgiem w zależności od ostatecznego przebiegu tereny gmin: Niebylec, Czudec i Strzyżów. W roku 2008 na naszym terenie przeprowadzono konsultacje społeczne, w wyniku których zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe mogły wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Zdecydowana większość, w tym wszystkie samorządy opowiedziały się wówczas za wyborem wariantu przybliżającego tę drogę do miasta Strzyżowa. Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele samorządów gminnych i samorządu powiatowego w Strzyżowie podczas Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego, który odbył się 19 lutego br. w Urzędzie Gminy w Strzyżowie. W podjętym stanowisku zdecydowanie poparto wariant A ze zjazdami usytuowanymi na węźle Strzyżów – Żarnowa pozwalającym na dobrą komunikację mieszkańców powiatu strzyżowskiego z drogą ekspresową S-19, co poparto także argumentacją, iż trasa drogi w tym wariancie przebiega w dużej części granicą gmin i sołectw, powodując mniejsze niż w wariancie B zakłócenie dotychczasowych układów komunikacyjnych i więzi społecznych, a także tym, iż wybór wariantu B wiązałby się z wyburzeniem zbyt dużej ilości budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zbliżone stanowisko w tej sprawie podjęła Rada Powiatu w Strzyżowie podczas sesji 25 lutego br., przy czym radni w uchwale negatywnie zaopiniowali zmiany dokonane po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w przebiegu tej drogi w miejscowości Babica – na odcinku od powiatu rzeszowskiego do obecnego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 988, polegające na nieracjonalnym przybliżeniu przebiegu tej drogi w stronę zachodnią do istniejących budynków mieszkalnych. „Cieszyć się należy z faktu, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wsłuchuje się w głosy lokalnej społeczności, przechodząc kolejne etapy prac projektowych – mówi Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Świadczy o tym ujęcie w obecnie proponowanym wariancie „A” postulowanych przez nas zmian. Jeszcze daleko do ostatecznych rozstrzygnięć, ale będziemy się nadal intensywnie starać, aby przebieg tej drogi był jak najbardziej korzystny dla naszego terenu i w największym stopniu uwzględniał głosy mieszkańców i gospodarcze potrzeby miasta Strzyżowa i całego powiatu – dodaje Starosta.”. Po zaopiniowaniu obecnie zaproponowanych wariantów drogi ekspresowej na tym odcinku inwestor wystąpi do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej, a tym samym ustalenie jej ostatecznego przebiegu. Wg planów GDDKiA droga ma powstać do 2015 r. [Inf. wł. oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-02-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0