Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: KOLEJNY PROJEKT POWIATU STRZYŻOWSKIEGO WYBRANY DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Data publikacji: 2009-03-23
W dniu 10 marca 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 44 projekty w ramach działania 5. 1 Infrastruktura publiczna, schemat B System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się także wniosek złożony przez Powiat Strzyżowski dotyczący budowy pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach takich jak: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz murarz, betoniarz zbrojarz, posadzkarz, malarz. „Bardzo cieszę się z tego, że w roku jubileuszu działalności Ośrodka będziemy mogli rozpocząć prace mające na celu jego dalszą modernizację – mówi Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Tym bardziej chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do dobrego przygotowania i napisania wniosku aplikacyjnego, co pozwoliło na skuteczne ubieganie się o fundusze UE, że w tym działaniu konkurencja innych chętnych z całego województwa była naprawdę duża. Dziękuję więc w szczególności pracownikom i Dyrekcji Ośrodka, Panu Wicestaroście Janowi Stodolakowi, Przewodniczącemu i Radnym Rady Powiatu, projektantom i pracownikom Starostwa zaangażowanym w opracowanie wniosku, a także władzom Gminy Frysztak: Panu Wójtowi i Radzie Gminy za współdziałanie w przygotowaniu inwestycji. Teraz czeka nas drugi etap prac polegający na podpisaniu stosownej umowy i wdrożeniu zapisanych działań.” Złożony projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku poprzez poprawę warunków lokalowych Ośrodka, w tym przygotowanie nowych pomieszczeń dydaktycznych, utworzenie nowych klasopracowni i sal służących do rewalidacji. Celem projektu jest budowa nowego pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego na terenie Ośrodka, dzięki czemu stworzone zostaną korzystne warunki do rozwoju kształcenia zawodowego w kierunkach deficytowych w regionie, dotyczących takich grup zawodów jak: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a także pracownicy techniczni i inni pracownicy średniego personelu. Rezultatem projektu będzie powstanie nowego obiektu infrastruktury edukacyjnej, zapewniającego dostęp dla osób niepełnosprawnych, wyposażonego w dobrze funkcjonujące warsztaty, klasopracownie i sale do rewalidacji dające gwarancję właściwego przygotowania zawodowego wychowanków. Rezultatem projektu będzie również zwiększenie liczby podopiecznych, którzy będą mogli korzystać z usług SOSW we Frysztaku. Zakłada się, że w wyniku realizacji założonych działań liczba uczniów w SOSW we Frysztaku zwiększy się o 25 osób. Długoterminowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują m.in. przeciwdziałanie problemom społecznym i zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej. Realizacja zaplanowanych prac pozwoli na polepszenie warunków edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na naszym terenie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o nowe kierunki kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie projektu planuje się na sierpień bieżącego roku, natomiast jego zakończenie planowane jest na rok 2011. Państwowy Zakład Wychowawczy we Frysztaku (pierwotna nazwa dzisiejszego Ośrodka) został utworzony z dniem 1.09.1983 r., obejmować miał szkołę podstawową z klasami I – VIII i internat dla 180 wychowanków. Organizacja i sprawowanie nadzoru zostało powierzone gminnemu dyrektorowi szkół we Frysztaku. Placówka uzyskała samodzielność 1.01.1984 r., zgodnie z decyzją kuratora z dnia 14.10. 1983 r. W dniu 1 września 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy we Frysztaku zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Dziś Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztaku jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży lekko i głębiej upośledzonych umysłowo. Głównym jego zadaniem jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Dyrektorem placówki jest Pani Agata Wyciślak. W Ośrodku istnieją: • Szkoła Podstawowa; • Gimnazjum Specjalne; • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształcąca w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz; • Liceum Uzupełniające Specjalne. Od roku szkolnego 2007/08 opieką specjalistyczną placówka objęła najmłodszych podopiecznych. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka obejmuje obecnie 7 osób. Dzieci i młodzież ucząca się w Ośrodku wywodzi się z 8 powiatów województwa podkarpackiego, najwięcej, bo ponad połowa, ze strzyżowskiego. Obecnie w Ośrodku kształci się i wychowuje 177 wychowanków. Ośrodek zapewnia im opiekę całodobową. Nauczaniem i wychowaniem dzieci zajmują się pedagodzy posiadający specjalistyczne przygotowanie zawodowe oraz duże doświadczenie w pracy z dziećmi wymagającymi specjalnej troski. Wychowankowie wykazujący dodatkowe deficyty i zaburzenia rozwojowe objęci są opieką specjalistyczną, w placówce bowiem prowadzona jest wszechstronna terapia indywidualna: logopedyczna, psychologiczna, edukacyjna, gimnastyki korekcyjnej itp. [oprac. Małgorzata Niemiec na podst. inf. od Pani Teresy Guzy]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0