Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XXXI SESJA RADY POWIATU W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-03-31
25 marca o godzinie 10.00 w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Rada Powiatu zapoznała się z sytuacją finansową Powiatu Strzyżowskiego. Radni wysłuchali też sprawozdania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Strzyżowie z realizacji zadań biblioteki powiatowej oraz podjęli uchwały dotyczące m.in. budżetu powiatu. XXXI sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu, a następnie poprosił Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Strzyżowie o przedstawienie Radnym informacji na temat realizacji zadań biblioteki powiatowej. Pan Tadeusz Marek mówił o: zadaniach obowiązkowych, które realizuje BPGIM, do których należą: m.in. pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe, organizowanie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, zbiorów audiowizualnych, materiałów edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym, organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym, a także o zadaniach fakultatywnych – np. organizacji udostępniania zbiorów dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza inwalidów, chorych i niepełnosprawnych. W dalszej części obrad Pani Urszula Liszka – Bawoł – Skarbnik Powiatu Strzyżowskiego zapoznała Radę Powiatu z sytuacją finansową Powiatu, uwzględniając w swojej wypowiedzi informacje o zaciągniętych przez Powiat kredytach na działania inwestycyjne, głównie zaś na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej, a na koniec podała stan zadłużenia powiatu na koniec 2008 roku, który wynosi 6 843 629,09 zł oraz planowaną kwotę zadłużenia na koniec 2009 r. Pod koniec obrad XXXI sesji rozgorzała dyskusja na temat stanu dróg w Powiecie Strzyżowskim oraz bezpieczeństwa na tych drogach. Na wszystkie pytania Radnych odpowiadał zaproszony na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie Pan Krzysztof Piękoś. Podczas XXXI sesji Rada Powiatu podjęła 4 uchwały w sprawach: 1.zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, 2.zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2009 r., 3.ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 4.ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły (placówki). Na zakończenie obrad XXXI sesji Pan Starosta przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś zamknął obrady XXXI sesji. [Inf. wł., A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0