Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH
Opłata skarbowa:

 

Wniosek         5 -zł

Załączniki      50 gr.

Koncesja    600 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz96 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

O udzielenie koncesji mogą ubiegać się ci , którzy chcą prowadzić poszukiwanie , rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 i bez użycia materiałów wybuchowych

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
1) określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
2) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
3) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
2. Do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poza wymaganiami określonymi w pkt.1 , należy dołączyć projekt prac geologicznych.
3. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, poza wymaganiami przewidzianymi w pkt.1 , powinien określać:
1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.
4. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć:
1) dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję,
2) projekt zagospodarowania złoża, zaopiniowany przez właściwy organ nadzoru górniczego,
3) dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
4a. Jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża przewiduje się wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz termalnych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki w związku z wtłaczaniem wód do górotworu.

Czas oczekiwania :
· Niezwłocznie , nie później niż w ciągu miesiąca. Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zależy to od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące.