Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady Powiatu 2016

Drukuj
Uchwały Rady Powiatu 2016
Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXVIII/200/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2032 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/199/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/198/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2013 r. 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobra 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2017 rok 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2017 rok 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2016 r. 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2017-01-10
Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2017-01-10
Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Strzyżowskiego i Wicestarostę Strzyżowskiego 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2017 rok 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2017 rok 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2017 rok 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2016 rok 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotn 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w 2013 r. 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/179/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/178/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 2016-12-08
Uchwała Nr XXVII/177/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-12-08
U C H WA Ł A Nr XXVI/176/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskieg 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/174/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/172/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterm 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pt. ?Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej? nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 dofinansowanego ze środków Regio 2016-11-09
Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na te 2016-11-09
UCHWAŁA NR XXVI/168/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych or 2016-11-09
Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Strzyżowskiego 2016-10-10
UCHWAŁA NR XXV/166/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ?Zawodowcy na start? w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ? Jako 2016-10-10
Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Strzyżowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2016-10-10
Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-10-10
Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-10-10
Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2016/2017 2016-10-10
UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności zmiany przepisów wewnętrznych regulujących zamieszczanie publicznie dostępnych informacji na stronach internetowych 2016-09-12
UCHWAŁA Nr XXIV/160/2016 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2016-09-12
Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2016-09-12
Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tereni 2016-09-12
UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2016/2017 2016-09-12
Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomo 2016-09-12
U C H WA Ł A Nr XXIV/155/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie 2016-09-12
U C H WA Ł A Nr XXIV/154/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości 2016-09-12
Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-09-12
Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-07-29
Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 lipiec 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-07-29
U C H WA Ł A Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poł. w Dobrzechowie 2016-07-01
Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-07-01
Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-07-01
UCHWAŁA NR XXII/147/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2015 rok 2016-07-01
Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslami in blanco należytego wykonania trzech zobowiązań na wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji typu ?Budow 2016-06-16
Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego 2016-06-16
Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2015 rok 2016-06-16
Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok 2016-06-16
Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-06-02
UCHWAŁA NR XX/141/2016 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 25.05.2016 r. w sprawie uchwalenia ?Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2014 ? 2017 z perspektywą do 2021 r.? 2016-06-02
Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2014 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 2016-05-09
Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie 2016-05-09
Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie 2016-05-09
Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia ?Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie strzyżowskim na lata 2016-2020? 2016-05-09
UCHWAŁA Nr XIX/136/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie 2016-05-09
Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości poł. w Strzyżowie Obr. ew. nr 1 2016-05-09
Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-05-09
Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-05-09
Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Gwoździanka w km 2+965 ? 6+215 na odcinku 3250 mb?. 2016-04-15
Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostający 2016-04-15
U C H WA Ł A Nr XVIII/130/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości poł. w Strzyżowie Obr. ew. nr 1 2016-04-15
Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niep 2016-04-15
Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-04-15
Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-04-15
Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pr 2016-03-08
UCHWAŁA Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Strzyżowskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Proj 2016-03-08
Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-03-08
Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-03-08
Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w miejscowości Gwoździanka w km 2+965 ? 6+215 na odcinku 3250 mb?. 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 R Różanka - Grodzisko w miejscowości Różanka w km 1+820 ? 3+610 na odcinku 1790 mb?. 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 R Zwięczyca ? Niechobrz - Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie w km 12+ 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny ? Jaszczurowa ? Stępina w miejscowości Jaszczurowa w 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia inicjatywy Koła Wędkarskiego Nr 14 ?Leszcz? w Czudcu dotyczącej utworzenia na rzece Wisłok w Czudcu łowiska typu ?no kill? czyli łowiska, w którym ryby mog 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia ?Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020? 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-02-11
Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 2016-02-11
Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002-2010 2016-01-12
UCHWAŁA NR XV/113/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX 2016-01-12
Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2016 rok 2016-01-12
Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Strzyżowskiego na 2016 rok 2016-01-12
Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/198/2008 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Str 2016-01-12
U C H WA Ł A Nr XV/109/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we Frysztaku 2016-01-12
Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 2016-01-12
Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-01-12
Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 2016-01-12
Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego 2016-01-12
Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok 2016-01-12