Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami "GN"

Drukuj

 INFORMACJA DLA STRON DOTYCZĄCA SPOSOBU, MIEJSCA ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZY ZAŁATWIANIU SPRAW W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI.

I. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej do celów budowlanych.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215

2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek - (podanie strony do urzędu)

b)      decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (kopia)

c)      projekt zagospodarowania działki (kopia)

d)      wypis i wyrys z ewidencji gruntów (kopie)

e)      w przypadku wyłączania z produkcji rolniczej gruntów klas I – III – tzw. Szkic wyłączenia użytku „B” w 2-ch egzemplarzach

 

II. Przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216

2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek – (podanie strony do urzędu)

b)      zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy, że wnioskowane grunty są w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zalesienie

 

III. Zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków o posiadaniu budynku – (do celów meldunkowych, kredytowych, hipotecznych itp.)

  1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216, 217, 218 – w zależności od tego, na terenie której gminy położona jest nieruchomość
  2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek – (podanie strony do urzędu)

b)     kopia z mapy zasadniczej z naniesionym budynkiem, zakupiona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie

 

IV. Wyrażenie zgody Starosty na zrzeczenie się nieruchomości na Skarb Państwa.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215

2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek – (podanie strony do urzędu)

b)      wypis z Księgi Wieczystej – (oryginał)

c)      zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego

 

V. Zwroty działek tzw. siedliskowych i dożywotniego użytkowania.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215

2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek – (podanie strony do urzędu) – byłego właściciela lub jego spadkobiercy /ców/

b)      decyzja z lat wcześniejszych /70 – tych/, dotycząca przejęcia gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za emeryturę

c)      w przypadku ubiegania się o zwrot w/w działek spadkobierców, należy załączyć postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku

 

VI. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno – rentowych.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216, 217, 218 – w zależności od tego, na terenie której      gminy położone są grunty

2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek – (podanie strony do urzędu), z podaniem wymaganego okresu tj. przedział w latach

 

VII. Wypisy z rejestru gruntów.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216, 217, 218 – w zależności od tego, w której gminie położone są grunty

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu) + opłata skarbowa za 5 złotych – (formularz wniosku dostępny w pokojach jak wyżej)

 

VIII. Sprzedaż, dzierżawa, najem – majątku Skarbu Państwa i Powiatu.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215

2. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek – (podanie strony do urzędu) z uzasadnieniem celu

 

IX. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości ( z wyjątkiem lasów).

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – ( podanie strony do urzędu) – z pełnym uzasadnieniem co do żądanego zwrotu

Osoby odpowiedzialne

Kierownik Wydziału Andrzej Twardowski

Stanowisko: Kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew.29

E-mail: geodezja@strzyzowski.pl;