Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Liczba odwiedzin kategorii: 2406
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
Nr. Nazwa pozycji
1 SKŁADANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH ZA WYDOBYTE KOPALINY
2 WYDAWANIE DECYZJI O USUNIĘCIU DRZEW LUB KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE KOLEJOWYM
3 UDOSTEPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
4 ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW
5 ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
6 WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH INSTRUKCJĘ EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW
7 WYDAWANIE DECYZJI WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ NA ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW
8 WYDAWANIE POZWOLEŃ NA EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
9 WYDAWANIE POZWOLEŃ NA EMITOWANIE HAŁASU DO ŚRODOWISKA
10 WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
11 UZGADNIANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
12 WYDAWANIE POZWOLEŃ POZWOLENIE WODNOPRAWNE
13 USTALENIE LINNI BRZEGOWEJ WÓD INNYCH NIŻ MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE, GRANICZNE ORAZ ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE
14 NADZÓR NAD SPÓŁKAMI WODNYMI
15 ZALESIENIE GRUNTÓW POROLNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO
16  PRZEDŁOŻENIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWARZANYMI ODPADAMI DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW WYTWARZAJĄCYCH DO 0,1Mg ROCZNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB POWYŻEJ 5 Mg ROCZMIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
17 ZATWIERDZANIE PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI DLA WYTWÓRCY WYTWARZAJĄCEGO POWYŻEJ 0,1Mg ROCZNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
18 PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH DO ZALESIENIA
19 Rejestracja zwierząt i roślin z gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem
20 ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW
21 DOPUSZCZENIE REPRODUKTORA DO ROZRODU NATURALNEGO
22 REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB
23 WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO
24 UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH
25 ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH
26 PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGICZNEJ
27 WYDAWANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ KIERUNEK REKULTYWACJI GRUNTÓW (ROLNY, WODNY, LEŚNY LUB INNY).
28 OPINIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ROBÓT REKULTYWACYJNYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
29 WYDAWANIE POZWOLEŃ DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ INSTALACJI NA WYTWARZANIE ODPADÓW: NIEBEZPIECZNYCH POWYŻEJ 1 TONY ROCZNIE INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE POWYŻEJ 5 TYSIĘCY TON ROCZNIE
30 WYDZIERŻAWIANIE OBWODÓW ŁOWIECKICH